top of page

Verkoop- en leveringsvoorwaarden WillyWare ICT Services

Artikel 1  - Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen WillyWare ICT Services en haar koper.
Onder koper wordt mede opdrachtgever of klant verstaan.

 

1.2. Door koper gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden is voor WillyWare ICT Services slechts bindend indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

 

1.4. In het geval enige bepaling uit deze voorwaarden in of buiten rechte wordt vernietigd, dient bij bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens geldt zo nauw mogelijk te worden aangeknoopt bij de vernietigde bepaling.

 

1.5. Deze voorwaarden gelden ook ten gunste van het personeel van WillyWare ICT Services en van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

Artikel 2 - Totstandkoming van overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend.
Na acceptatie van een aanbod kan het door WillyWare ICT Services gedurende twee werkdagen worden ingetrokken.

 

2.2. WillyWare ICT Services is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door koper schriftelijk wordt bevestigd binnen een termijn van 8 dagen, tenzij anders op de offerte staat vermeld.

Artikel 3 - Prijzen

3.1. Alle door WillyWare ICT Services in offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.

 

3.2. De door WillyWare ICT Services genoemde prijs is gebaseerd op inkoopprijzen en op andere kostenfactoren. Wanneer een van deze prijsbestanddelen na de totstandkoming van de overeenkomst en voor algehele uitvoering ervan verhoogd wordt, is WillyWare ICT Services gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen. Indien hier de bedoelde prijsverhoging meer dan tien procent bedraagt, heeft koper het recht de overeenkomst binnen acht dagen na aangekondigde prijsverhoging door WillyWare ICT Services te ontbinden.

Artikel 4 - Leveringstermijn en levering

4.1. WillyWare ICT Services is gerechtigd in gedeelten te leveren of uit te voeren. Iedere deellevering of uitvoering geldt als een aparte overeenkomst en kan afzonderlijk worden gefactureerd.

 

4.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

 

4.3. WillyWare ICT Services zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

4.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WillyWare ICT Services het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

4.5. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WillyWare ICT Services aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WillyWare ICT Services worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WillyWare ICT Services zijn verstrekt, heeft WillyWare ICT Services het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te brengen.

Artikel 5 - Wijziging en annulering

5.1. Wijziging of annulering van de overeenkomst door koper behoeft de uitdrukkelijke instemming van WillyWare ICT Services. Indien de overeenkomst aldus is gewijzigd of geannuleerd, dan is de koper verplicht de daaruit voor WillyWare ICT Services voortvloeiende vermogensschade, waaronder winstderving, aan haar te vergoeden.

 

5.2. Indien WillyWare ICT Services en koper overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden benvloed. WillyWare ICT Services zal koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

6.1. WillyWare ICT Services behoudt zich het eigendom van de aan koper volgens de overeenkomst (af)geleverde en/of (af) te leveren zaken voor, totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze zaken en de daarbij ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden geheel is voldaan.

 

6.2. WillyWare ICT Services behoudt zich het eigendom van de zaken genoemd in artikel 6.1 voor, totdat de vorderingen, wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door koper op dat moment, zijn voldaan en koper aan al zijn in artikel 6.1 genoemde verplichtingen heeft voldaan.

 

6.3. In het geval koper in strijd handelt met de in artikel 6.1 en 6.2 genoemde verplichtingen, heeft WillyWare ICT Services het recht alle door haar (af)geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. Koper is verplicht WillyWare ICT Services daartoe alle medewerking te verlenen en toegang te verschaffen tot ruimtes waar eerder genoemde zaken zich bevinden. Koper geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.

 

6.4. Alle door WillyWare ICT Services verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper en mogen niet door koper zonder voorafgaande toestemming van WillyWare ICT Services worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis aan derden worden gebracht.

 

6.5. WillyWare ICT Services behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7 - Betaling

7.1. Betaling van de door WillyWare ICT Services aan koper in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen acht dagen, tenzij anders is overeengekomen.

 

7.2. Indien betaling door koper niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgehad, zijn alle openstaande facturen zonder ingebrekestelling terstond opeisbaar. Dit is tevens het geval indien er sprake is van surseance van betaling, faillissement of curatele.

 

7.3. Door koper gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook dien koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op ander facturen.

 

7.4. Indien betaling door koper niet volledig binnen gestelde termijn heeft plaatsgehad, is koper terstond van rechtswege in verzuim en is vanaf vervaldatum een rente van 3 procent per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het openstaande bedrag. Voorts komen dan alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de werkelijk gemaakt gerechtelijke, ten last van de koper, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van verdergaande schade.

 

7.5. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en worden berekend over de openstaande hoofdsom.

 

7.6. WillyWare ICT Services is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8 - Reclameren

8.1. Koper is verplicht het geleverde onmiddellijk na levering of uitvoering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient koper binnen een termijn van acht dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan WillyWare ICT Services mededeling te doen. Bij gebreke hiervan wordt geacht dat de geleverde zaken door koper zijn aanvaard.

 

8.2. Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, doch in elk geval binnen een maand na levering schriftelijk en gemotiveerd aan WillyWare ICT Services worden gemeld. Bij gebreke hiervan wordt geacht dat de geleverde zaken door koper zijn aanvaard. Op koper rust de verplichting de door WillyWare ICT Services geleverde zaken of werkzaamheden te controleren en te testen.

 

8.3. Reclamatie geeft de koper geen recht betaling te weigeren of op te schorten. Een reclamatie betreffende geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden op alsnog te leveren zaken of nog uit te voeren werkzaamheden, ook indien deze zaken of werkzaamheden niet zullen worden geleverd of uitgevoerd met betrekking tot dezelfde overeenkomst, geeft de koper ook geen recht betaling te weigeren of op te schorten.

 

8.4. In het geval WillyWare ICT Services van oordeel is dat een reclamatie terecht is ingediend, heeft WillyWare ICT Services het recht om na overleg met de koper de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan of de overeenkomst opnieuw na te komen, zulks onder verplichting van koper aan WillyWare ICT Services op zijn verzoek het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren.

 

8.5. Op WillyWare ICT Services rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclamatie indien koper niet aan al zijn verplichtingen jegens WillyWare ICT Services, zowel financieel als anderszins, tijdig en volledig heeft voldaan of indien de geleverde zaken niet meer in elk opzicht in dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.

Artikel 9 - Garantie

9.1. WillyWare ICT Services verleent in principe op de door haar geleverde zaken een jaar garantie, behalve indien de artikelen waarop de leverancier of fabrikant een kortere garantieperiode verleent. Koper is verplicht kennis te nemen van bijgeleverde garantievoorwaarden indien dit van toepassing is.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1. WillyWare ICT Services is in geen geval aansprakelijk voor door koper geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen of een onrechtmatige daad, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van WillyWare ICT Services of haar medewerkers.

 

10.2. WillyWare ICT Services is in geen geval aansprakelijk voor:
- gevolgschade van koper, waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d., door welke oorzaak ook ontstaan. Koper dient zich zonodig tegen deze schade te verzekeren.
- iedere schade die voortvloeit uit of in verband staat met de door WillyWare ICT Services geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden gefabriceerde, samengestelde of geleverde producten of diensten. WillyWare ICT Services zal koper zo mogelijk de nodige inlichtingen verschaffen teneinde schade op derden te kunnen verhalen.

 

10.3. Door WillyWare ICT Services in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maten, gewichten, evenals alle andere specificaties in prijscouranten, aanbiedingen en/of orderbevestigingen en reclamemateriaal worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn gegeven. Voor eventuele onjuistheden aanvaardt WillyWare ICT Services op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid.

 

10.4. In het geval dat WillyWare ICT Services aansprakelijk is, is de omvang van de schadevergoeding steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende aankoop of geleverde diensten.

 

10.5. WillyWare ICT Services is geen geval aansprakelijk voor de gegevens op de aanwezige apparatuur van koper. Koper is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van deze gegevens en tevens van de controle hiervan.

 

10.6. WillyWare ICT Services is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat WillyWare ICT Services is uitgegaan van door koper verrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheden voor WillyWare ICT Services kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 11 - Vrijwaring

11.1. Koper vrijwaart WillyWare ICT Services tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze in verband met de door WillyWare ICT Services (af)geleverde zaken geleden of te lijden schade.

Artikel 12 - Overmacht

12.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan WillyWare ICT Services kan worden toegerekend. Daaronder wordt in ieder gaval begrepen een tekortkoming als gevolg van:
- stagnatie in de toelevering van leveranciers van WillyWare ICT Services;
- ernstige bedrijfsstoring bij WillyWare ICT Services;
- transportstagnatie;
- overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden c.q.;
- belemmeringen;
- stroomuitval, welke niet door toedoen van WillyWare ICT Services is opgetreden.

 

12.2. In geval van overmacht heeft WillyWare ICT Services de keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan niet afhankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of ten dele te ontbinden. Koper heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door WillyWare ICT Services langer duurt dan een maand, is dat een geval is dat een geval waar geen verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

12.3. Indien WillyWare ICT Services bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is WillyWare ICT Services gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 13 - Geheimhouding

13.1. Zowel WillyWare ICT Services als koper zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door WillyWare ICT Services of koper is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14 - Honorarium

14.1. Voor aanbiedingen en/of overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen, gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt aangeboden en/of overeengekomen, gelden de leden 3, 4, 5, 6 en 7 van dit artikel.

 

14.2. WillyWare ICT Services en koper kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfkosten, tenzij anders overeengekomen.

 

14.3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van WillyWare ICT Services, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

14.4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfkosten, tenzij anders vermeld.

 

14.5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden kunnen de door koper verschuldigde kosten aan WillyWare ICT Services periodiek in rekening worden gebracht.

 

14.6. Indien WillyWare ICT Services met koper een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is WillyWare ICT Services niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief.

 

14.7. Indien de verhoging van het honorarium of uurtarief meer dan 10 procent bedraagt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

15.1. Op elke overeenkomst tussen WillyWare ICT Services en koper is het Nederlands recht van toepassing.

bottom of page